داوران

نام داور سمت / سازمان
مجید یوسفی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر، ایران