اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید محمد رضا موسوی میرکلایی

مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

m_mosaviiust.ac.ir
02173225775

مدیر مسئول

مجید آقابابایی

مهندسی برق - الکترونیک دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه الکترونیک

majid_aghababaieiust.ac.ir
01152332039

مدیر اجرایی

مجید یوسفی

مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه رایانه و شبیه ساز

majid55nbaaut.ac.ir
01152332039

مدیر داخلی

علی گودرزی املشی

مهندسی برق - قدرت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
دانشکده مهندسی برق
مدیر گروه قدرت

a.g.bargh76gmail.com
01152332039

اعضای هیات تحریریه

احمد چلداوی

مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/page/16527/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%86%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C
cheldaviiust.ac.ir
+۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۷۰۰

محمد خلج امیر حسینی

مهندسی برق - مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

khalajaiust.ac.ir
02173225632

علی آقا گل زاده

مهندسی برق - مخابرات استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

aghagolnit.ac.ir

غلامعلی رضایی راد

مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/5389/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%AF
rezaiiust.ac.ir
021 - ۷۲۴۰۴۹۲

ابوالفضل واحدی

مهندسی برق - قدرت استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

avahediiust.ac.ir
+۹۸(۲۱) ۷۳۲۲۵۶۱۹

ابوالفضل رنجبرنوعی

مهندسی برق - کنترل استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

a.ranjbarnit.ac.ir

مجید نادری

الکترونیک ، کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران

ee.iust.ac.ir/content/5338/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C
m_naderiiust.ac.ir
۷۷۴۹۱۲۳۷

عطاالله ابراهیم زاده

برق - مخابرات مدیر گروه مخابرات- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

cee.nit.ac.ir/?e_zadeh
e_zadehnit.ac.ir
32310982-0111

محمدرضا دلیری

مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/content/42464/Dr.-Daliri
daliriiust.ac.ir
۷۳۲۲۵۷۳۸