اهداف و چشم انداز

شکوفایی و تسریع رشد علمی و پژوهشی کشور در حوزه مهندسی برق دریایی

 

*  ایجاد بستر مناسب جهت ارتقاء بعد پژوهشی محققین کشور

 

*   ایجاد تعامل با مراکز علمی کشور 

 

*  معرفی اساتید، پژوهشگران و محققین در حوزه دریا

 

*  کاربردی نمودن پژوهش های انجام شده در حوزه دریا